KA06 – Převod ZNKA na DKA

Zobecněný nedeterministický konečný automat lze převést přímo na deterministický konečný automat pomocí následujícího algoritmu. Je obdobný stromovému algoritmu převodu NKA na DKA. Nejprve si ale musíme vysvětlit, co je to E-funkce.

Definice 1: E-funkce E(q) přiřazuje každému stavu množinu stavů, které lze dosáhnout pomocí ε-přechodu.

Pokud máme například stavy A, B a C propojeny pomocí ε-přechodů, pak E(A) = {A, B, C}.

Algoritmus převodu ZNKA na DKA

 1. Vytvoříme kořen stromu spojením všech možných počátečních stavů do jedné množiny. Je zapotřebí zaspat i ty stavy, do kterých se dostaneme ze vstupního stavu pomocí ε-přechodu.
 2. Vytvoříme novou vrstvu stromu takovým způsobem, že pro každý stav z příslušné množiny předchozí vrstvy, vytvoříme novou množinu všech stavů, které jsou stavem následným po zadání příslušného znaku do automatu.
 3. Pokud jsme v nově vytvořené vrstvě stromu sestavili množinu, která se již v předchozí hierarchii stromu objevila dříve, nebudeme ji již nijak dále rozvíjet.
 4. Opakujeme krok číslo 2 tak dlouho, dokud existuje nová množina stavů, která se ještě ve stromové hierarchii neobjevila.
 5. Označíme všechny podmnožiny, které obsahují výstupní stav původního automatu. Tyto množiny se stanou výstupními stavy nového automatu.
 6. Jakmile je strom hotov, přejmenujeme jednotlivé podmnožiny na nové označení nového automatu a vytvoříme přechodové funkce.
 7. Nyní můžeme vytvořit stavový diagram nově vzniklého deterministického konečného automatu.

Jako příklad použijeme převod ZNKA z předchozí kapitolyt, který je schopen rozpoznat jazyk L = {(aa)*(bb)*(cc)*}. Tento jazyk je reprezentován slovy, které postupně obsahují sudý (anebo nulový) počet znaků a, b a c.

KA05

Určíme si E-funkce tohoto automatu. Stav A je propojen pomocí ε-přechodu se stavy B a C, takže E(A) = {A, B, C}. Stav B je pak propojen se stavem C, tedy E(B) = {B, C}. Ostatní stavy C, D, E a F již nejsou propojeny pomocí ε-přechodů, takž zde to bude již jednoduché. E(C) = {C}, E(D) = {D}, E(E) = {E} a E(F) = {F}.

Strom začneme vytvářet vstupní vrstvou stavů, na kterou můžeme načítat symboly a, b a c, které nás posunou do stavů D, E a F:

Nyní budeme pokračovat další vrstvou. Načteme-li do stavu D symbol a, tak nás v původním automatu vrací do stavu A. V našem stromu ale musíme aplikovat E-funkce, takže místo stavu A uvedeme {A, B, C}. Pokud načítáme v určitém stavu symbol, který z daného stavu nikam nevede, ve stromu tento stav označíme { }.

KA0602

Stavy, které již v hierarchii máme opakovaně, nebudeme dále rozvíjet a označíme je. Prázdné množiny rozvíjet nelze.

Nyní můžeme pokračovat dalším patrem stromu:

KA0604

 Označením výstupních stavů jsme dokončili náš strom:

KA0605

Nyní můžeme přejmenovat jednotlivé stavy a vytvořit stavový diagram. Použijeme následující názvosloví: P = {A, B, C}, Q = {D}, R = {E}, S = {F}, T = {B, C}, U = {C}.

Chceme-li provést rychlý test pro ověření funkčnosti automatu, použijme slova, která automat rozpozná či nerozpozná. Například:

 • aabbcc – PQPRTSU, rozpoznáno
 • accc – PQ{}, nerozpoznáno
 • cc – PSU, rozpoznáno
 • abc – PQ{}, nerozpoznáno
 • ccaa – PSU{}, nerozpoznáno
 • cba – PS{}, nerozpoznáno
 • bbbbcc – PRTRTSU, rozpoznáno

 

KA05 – Zobecněné NKA                                                   KA07 – Operace s konečnými automaty

 

1 comment

  • Aa on 26.3.2016 at 17:17
  • Reply

  Uz som nasiel 🙂

Napsat komentář

Your email address will not be published.